นิทรรศการสนั่น (SANAN ART THESIS EXHIBITION) นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2563

นิทรรศการสนั่น (SANAN ART THESIS EXHIBITION)

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
แสดงระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2563
ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
เวลา 15.30 – 17.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หมายเหตุ *ขอความร่วมมือทุกท่าปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ดังนี้
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนิทรรศการ
– ล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการ
– เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

นิทรรศการสนั่น (SANAN ART THESIS EXHIBITION) นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
แสดงระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2563
ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
เวลา 15.30 – 17.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
หมายเหตุ *ขอความร่วมมือทุกท่าปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ดังนี้
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนิทรรศการ
– ล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการ
– เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรX