นิทรรศการ รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (เผยแพร่พระเกียรติคุณ ในฐานะองค์ศิลปินศิลปาธร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563)

#ศิลปาธร 2561
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ)
รางวัล “ศิลปาธร” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดมอบรางวัลในสาขาดังกล่าว รวมถึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการถวายรางวัลศิลปาธรแด่พระบรมวงศานุวงศ์…
(ภาพถ่ายจากนิทรรศการ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2561 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ 7 สิงหาคม 2561)
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
๘ มกราคม ๒๕๖๔
“องค์ศิลปินศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) ประจำปี 2561 ทรงมี พระปรีชาสามารถในงานออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ พระปรีชาญาณเปรียบประดุจเส้นไหมที่ร้อยเรียงเรื่องราว ความคิด เชื่อมโยงมิติทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชุมชนและการศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์สูง ทรงผสานนำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยเผยแพร่สู่สากล เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานทรงออกแบบ มีความโดดเด่นและส่งอิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนา ในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของประเทศไทย ทรงเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทรงงานด้วยความวิริยะพากเพียร
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


X