ระเบียบและมาตรการ การใช้เข้าบริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอความร่วมมือ ผู้เข้าชมนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหอศิลป์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จากประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฯ เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาด การแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 จากสถานการณ์ในปัจจุบัน
—————————————
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


X