เปิดให้ชมอีกครั้ง!! นิทรรศการ C O N F L U X แสดงระหว่างวันที่ 2 – 12 มิถุนายน 2563

นิทรรศการ C O N F L U X
โดย สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ,
กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน,
โอภาส โชติพันธวานนท์,
ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
และทวี ตั้งมงคลวณิช

ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
จัดแสดงผลงานจิตรกรรมกว่า 90 ชิ้น
ระหว่างวันที่ 2 – 12 มิถุนายน 2563
ณ พื้นที่นิทรรศการ A – D ชั้น 1

 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ให้บริการระหว่างเวลา 10.00 น. -19.00 น.
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. ผู้เข้าชมนิทรรศการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างใช้บริการ
2. ล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าใช้บริการทุกห้องนิทรรศการ
3. ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าชม (ให้ข้อมูลตามบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล)
4. เว้นระยะห่างในการจัดภาพภายในห้องนิทรรศการและให้ผู้เข้าชมอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร

นิทรรศการ C O N F L U X
โดย สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ,
กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน,
โอภาส โชติพันธวานนท์,
ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
และทวี ตั้งมงคลวณิช
ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
จัดแสดงผลงานจิตรกรรมกว่า 90 ชิ้น
ระหว่างวันที่ 2 – 12 มิถุนายน 2563
ณ พื้นที่นิทรรศการ A – D ชั้น 1X