วธ. ถวายรางวัลองค์ศิลปาธร “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”

วธ. ถวายรางวัลองค์ศิลปาธร “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงมีพระปรีชาสามารถสาขาศิลปะการออกแบบ -เปิดชื่อ 6 ศิลปินร่วมสมัย “อรรฆย์ ฟองสมุทร -ทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ -อุทิศ เหมะมูล -นรอรรถ จันทร์กล่ำ -ธีระวัฒน์ มุลวิไล -โสฬส สุขุม” รางวัลศิลปาธร ประจำปี 2561

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ถึงผลการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” หรือที่เรียกกันว่า “รางวัลศิลปาธร” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลมอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ศิลปินร่วมสมัยในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นคุณูปการต่อชาติต่อสังคมไทย

นายวีระ กล่าวว่า สำหรับศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รวม 7 สาขา โดยในปีนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ถวายรางวัล “ศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ส่วนอีก 6 สาขาที่ได้รับรางวัลศิลปาธร ได้แก่ 1.นายอรรฆย์ ฟองสมุทร สาขาทัศนศิลป์ (ภัณฑารักษ์) 2.นางสาวทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ สาขาสถาปัตยกรรม 3.นายอุทิศ เหมะมูล สาขาวรรณศิลป์ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ สาขาดนตรี 5.นายธีระวัฒน์ มุลวิไล สาขาศิลปะการแสดง 6.นายโสฬส สุขุม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

สำหรับกระบวนการคัดเลือกรางวัลศิลปาธร ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ จากนักวิชาการและนักวิจารณ์งานศิลปะ ทำหน้าที่คัดสรร กลั่นกรองศิลปินที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ สศร.กำหนด จากนั้นคัดเลือกศิลปินที่มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศยกย่องศิลปินศิลปาธร อย่างไรก็ตามการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 74 คน

ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และเชิดชูเกียรติรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยนิทรรศการจะจัดแสดงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2561

อนึ่งคำว่า ศิลปาธร หมายถึง ผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะ หรือผู้รักษาไว้ซึ่งศิลปะ สำหรับศิลปินศิลปาธร จะได้รับรางวัลพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลศิลปาธร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางให้ก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพได้อย่างมั่นคงX