ขอแสดงความยินดี กับ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 7 สาขา

#RCAC
ขอแสดงความยินดี กับ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น
รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2564
ทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่
สาขาทัศนศิลป์
นายปรัชญา พิณทอง
สาขาสถาปัตยกรรม
รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
สาขาวรรณศิลป์
นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
สาขาดนตรี
ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน
สาขาศิลปะการแสดง
นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์
สาขาศิลปะการออกแบบ
นายกฤษณ์ เย็นสุดใจ
สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว
นายนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
โดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล“ศิลปาธร” มาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2547
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย
โดยมีผลงานซึ่งได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัล“ศิลปาธร”
รวมทั้งสิ้น 1 พระนาม และ 87 รายชื่อ
ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมความพร้อม
ในการจัดงานเปิดตัว “ศิลปาธร” ประจำปี 2564 โดยมีพิธีมอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาท
พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
จากศิลปิน “ศิลปาธร” ทั้ง 7 ท่านในวันดังกล่าว
โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ตามตัวลิงค์ด้านล่างนี้
ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/?__cft__[0]=AZXSA1qcBVgDB8-nLONIGBjkA1HOgw52WeHlxSH81S47x0RB38WVlXUjFVyeZ5ANSDd9ojLVhc7gRwSPA3k3e50NjfxuOfKDepQzbjvDIfREPPpHQdBvQjLKFE9T2CXWK0mnGmF1ufqpAzCiXtis68zs&__tn__=-UC%2CP-RX