สัมมนาวิชาการ “ต่อยอด สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม สู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ

 

“ต่อยอด สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม สู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

 

และชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ “4 DNA กับการพัฒนาเมือง”

 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง และคุณชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์

 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โทร. 0 2224 8030 ต่อ 202X