ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการ “CONFLUX” วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการ “CONFLUX”

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.

โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดนิทรรศการ CONFLUX
โดย 5 ศิลปินร่วมสมัย ได้แก่

สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน
โอภาส โชติพันธวานนท์ ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
และ ทวี ตั้งมงคลวณิช

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมกว่า 90 ชิ้น ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
(เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการ “CONFLUX” วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 รอบแรก โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
ภาพบรรยากาศพิธีเปิด
นิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
“Design & Diversity”
Progress of the Ph.D Exhibition 2020
 
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 
ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
โดยมีนายราเมศ ลิ่มสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ให้การต้อนรับ
 
#RCAC #RatchadamnoenContemporaryArtCenter

นิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลปฺ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “Design & Diversity” วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2563

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ
คณะมัณฑนศิลปฺ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“Design & Diversity”
Progress of the Ph.D Exhibition 2020

เปิดนิทรรศการวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.
ประธานในพิธี นายสมเกียรติ พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

นิทรรศการจัดระหว่าง วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2563

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เปิดให้ชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

 

นิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลปฺ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เปิดให้ชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

“C O N F L U X” โดย สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน, โอภาส โชติพันธวานนท์, ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน และทวี ตั้งมงคลวณิช วันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563

“C O N F L U X”

โดย สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ,

กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน,

โอภาส โชติพันธวานนท์,

ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน

และทวี ตั้งมงคลวณิช

ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

จัดแสดงผลงานจิตรกรรมกว่า 90 ชิ้น

ระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563

ณ พื้นที่นิทรรศการ A – D ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

เวลา 18.30 น.

“C O N F L U X”
โดย สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน, โอภาส โชติพันธวานนท์, ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
และทวี ตั้งมงคลวณิช
ระหว่างวันที่ 3 – 29 มีนาคม 2563
ณ พื้นที่นิทรรศการ A – D ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
เวลา 18.30 น.

โครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพบรรยากาศ โครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภายในงานช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน

และการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดยคุณสุวรรณดี เพชรพรหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ วิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย และช่วงบ่ายเป็นการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย โดยคุณจุรีพร ชัยเกตุ และคุณนรินทร์ คลิมทอง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 การแพร่ระบาด อาการของโรค การป้องกันการติดเชื้อไวรัส สามารถป้องกันตนเอง และลดการแพร่กระจายเชื้อได้

#COVID19 #coronavirus #mask #RCAC

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการ 43/4 “สี่สิบสามทับสี่” วันพุธที่ 26 ก.พ. 63

 

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการ 43/4
“สี่สิบสามทับสี่”
 
วันพุธที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 
โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นประธานในพิธี นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมเป็นเกี่ยรติในงาน
 
———————————————————————————-
 
“43/4”
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์
โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์
ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63
ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โครงการสาธิต การทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม

เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต้ออุบัติใหม่

โดยวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย และการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย

ลงทะเบียนหน้างาน เวลา 9.30 น.
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

#COVID19 #coronavirus #mask
#RCAC

“43/4” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

“43/4”
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะภาพพิมพ์ โดย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63
ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

*พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 26 ก.พ. 63
เวลา 17.00 น.
ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “30 Loading” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “30 Loading”

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง

ประธานในพิธี : คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

นิทรรศการแสดงระหว่างวันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ห้อง Workshop 1 และ 2 ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 

X