นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559

นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 นิทรรศการนี้จัดแสดง ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2559

โจอี้บอย สนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’

สนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’
หลักการ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิวิชาหนังสือ มีความเห็นตรงกันว่า การจะส่งเสริมการอ่านที่ดี ต้องมาจากความคิดอันหลากหลาย ทันสมัย และโดยบุคคลในพื้นที่ต่างๆ กัน ทั้งพื้นที่ความรู้ พื้นที่ความคิด พื้นที่ประสบการณ์ รวมเข้ากับความปรารถนาดีที่จะให้คนในชาติได้รู้ โดยผ่านเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญ คือ ‘หนังสือ’ ในรูปแบบใดก็ตาม
ด้วยเหตุผลและความเห็นตรงกันดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’ ขึ้น
การสนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’ ก็เพื่อปลุกความคิด จิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นเรื่องหนังสือและการอ่านของคนในชาติ วิธีหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะได้ผลดีในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุที่ผู้ได้รับเชิญมาร่วมสนทนานั้น เป็นคนสำคัญอยู่ในวงการต่างๆ อยู่ในสังคมต่างๆ หรือมีบทบาทอยู่ในหลายสังคม
การดำเนินงาน
มูลนิธิวิชาหนังสือ อันเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สนับสนุนวิชาชีพหนังสือ ระบบหนังสือ และศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิชาการด้านหนังสือ ทั้งรูปแบบและเนื้อหา รวมทั้งสนับสนุนการอ่าน ระบบหนังสือสาธารณะ และระบบหนังสือหมุนเวียน ร่วมกับวิชาบรรณาธิการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการเสาะหา และคัดเลือกบุคคลสำคัญ เพื่อสนทนาท่ามกลางผู้คนทุกระดับทุกหมู่เหล่า ทุกวิชาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย จำนวนมาก ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ นับเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมด้านศิลปะของชาติ และหากนับหนังสือเป็นศิลปะ ก็ถือว่าเป็นรากฐานอันสำคัญของศิลปะทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก ด้วยว่า ศิลปะที่สืบทอดกันมานับแต่บรรพกาลก็ล้วนแต่ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือทั้งนั้น
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีพันธกิจในการเผยแพร่ศิลปะให้แพร่หลาย ได้จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีสำหรับโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง แม้เป็นจำนวนไม่มาก แต่ก็ด้วยความหวังว่า ในอนาคตจะมีหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน เห็นความสำคัญเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมจำนวนมากขึ้นอย่างเข้าใจและมีบทบาทสำคัญร่วมกัน
โครงการอนาคต
โครงการสนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’ เริ่มต้นในกรุงเทพฯ อันเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการและสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ในอนาคตจะขยายขอบเขตและขอบข่ายการจัดงานให้กว้างขวาง
ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งให้ภูมิภาคเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมริเริ่มจัดกิจกรรม เลือกบุคคลและหัวข้อสนทนา เพื่อเป้าหมายอันเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างชัดเจน เพื่อจะกล่าวได้ว่า อนาคตประเทศไทยมีเป้าหมายพัฒนาด้วยความรู้ประชาชาติ
การสนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’
ครั้งแรก
วันเสาร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
สนทนากับ บังเจ๊ะหัน ยะลา
ครั้งที่สอง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สนทนากับ ‘โจอี้บอย’

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ความลงตัวของศิลปะกับความเชื่อ

นางสิรินชญา กันธิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการองค์ความรู้ ศิลปะร่วมสมัย “สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ความลงตัวของศิลปะกับความเชื่อ” ณ ห้องออดิทอเรี่ยม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา 3/๓๓

“นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๘๘ พรรษา 3/๓๓ ” กับ 3 ศิลปินชื่อดังระดับโลก สัมผัสสุดยอดงานศิลปะจาก Picasso, Renoir, Hockney เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมในการเวิร์คช็อปกับศิลปินรับเชิญภายในงาน เข้าชมฟรี!! ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Incubating Curator Workshop

Incubating Curator Workshop โครงการสัมมนาและปฏิบัติการทางวิชาการเรื่อง “การบ่มเพาะภัณฑารักษ์เพื่อผลักดันผลงานศิลปะร่วมสมัยในระดับสากล” อบรมโดยภัณฑารักษ์มืออาชีพจากนานาชาติและนักวิชาการไทย อันได้แก่ Joshua Jiang, Alia Swastika, Tiao David Somsanith, ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ กมล เผ่าสวัสดิ์ // ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฏาคม 2559 ณ RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

ประกวดวาดภาพเยาวชน “วาดเส้น เล่นสี”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อวดผลงานจากกิจกรรมประกวดวาดภาพเยาวชน “วาดเส้น เล่นสี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา พร้อมจัดแสดง 64 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศ ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบผลงานศิลปะอันล้ำค่าจากครอบครัวของคุณเทพ จุลดุลย์ นักสะสมผลงานศิลปะชาวไทยในรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๙ ภาพ จากศิลปิน อาทิ อ.ศิลป์ พีระศรี อ.เฟื้อ หริพิทักษณ์ อ.ชลูด นิ่มเสมอ โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัผู้บริหาร วธ. ครอบครัว คุณเทพ จุลดุลย์ และสื่อมวลชน ร่วมงาน โดย นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ ๔

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐
ทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิดงานดังกล่าว คณะทำงานโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ โดยผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน ๓๒ คน จาก ๕ ประเภทงานเขียน ในการนี้ผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการได้พบปะและพูดคุยกับนักเขียนพี่เลี้ยงงานเขียนร่วมสมัยประกอบด้วย
– นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณกรรมและกวีซีไรท์ ประจำปี ๒๕๔๗
– นายโตมร ศุขปรีชา นักเขียนสารคดี คอลัมนิสต์
– นายอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย
– นายปองวุฒิ รุจิระชาคร นักเขียนนวนิยาย
ภายหลังผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการได้พบปะและพูดคุยกับนักเขียนพี่เลี้ยง ในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป เป็นช่วงการเสวนาเชิงวิชาการ
ในหัวข้อ “มายาคติ กับ การเขียนงานวรรณกรรม” โดย วีรพร นิติประภา : นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เจ้าของผลงาน
“ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” และ พัลลภ สามสี : บรรณาธิการ

X