นิทรรศการ “THE RELATION ART THESIS EXHIBITION” จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2563
นิทรรศการ “THE RELATION ART THESIS EXHIBITION” จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แสดงระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ทั้งหมด 13 คน และศิลปินรับเชิญ 8 คน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข
2. รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง
4. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
5. ดร.เมตตา สุวรรณศร
6. ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
7. อาจารย์สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ
8. คุณมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ
เปิดนิทรรศการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
ประธาน : คุณมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ

นิทรรศการ “THE RELATION ART THESIS EXHIBITION” จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แสดงระหว่างวันที่ 22 – 30 กรกฎาคม 2563

X