30 Loading นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง แสดงระหว่างวันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

30 Loading
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ โดย ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ 5 ห้อง Workshop 1 และ 2 ชั้น 2
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
*พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
16.50 น.
ประธานในพิธี : คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพX