นิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00-19:00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

และ ร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebook.com/NYD-1564509540304271

 X