“รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินตรวจงานสร้างพระประธานพุทธมณฑล”

ชื่อภาพ  “รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินตรวจงานสร้างพระประธานพุทธมณฑล”

เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด     ๓๔.๕x ๖o เซนติเมตร

ศิลปิน    พิษณุ ศุภนิมิต

เสด็จพระราชดำเนินตรวจงานสร้างพระพุทธประธานพุทธมณฑล เพื่อให้เสร็จทันฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒oo ปี ทรงเอาพระทัยใส่ เสด็จฯ มาแม้จะถึงเวลาเย็นย่ำ

เมื่อครั้งพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึง  ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือ ๒๕oo ปีในฐานะที่ประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะแล้วทุกพระองค์ จึงถือว่าเป็นวาระสำคัญที่จะมีพิธีเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่กับการสืบทอดศาสนาอันยาวนานในครั้งนี้ รับบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลอง ๒๖ พุทธศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา โดยจัดสร้างปูชนียสถานอย่างถาวรให้แก่อนุสรณ์แก่ศาสนาที่ปกแผ่ชาวไทยตลอดมา รัฐบาลจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีก่อนฤกษ์ ณ ตำแหน่องฐานพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของปริมณฑล พุทธมณฑล และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ ตำบลบางกระทึก อำเภอ สามพราน และตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การก่อสร้างพระพุทธรูปอันเป็นพระประธานพุทธมณฑล ซึ่งเป็นถาวรวัตถุชิ้นสำคัญของพุทธมณฑลนี้ เป็นพระพุทธรูปปางลีลาในรูปแบบรัชกาลที่ ๙ ออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ทรงห่มจีวรเฉียงบ่า พาดสังฆาฏิมีพระเกตุมาลาเป็นเปลว อยู่ในท่าย่างพระบาทบนดอกบัว กำหนดให้พระพุทธรูปนี้สูง ๒,๕oo นิ้วหล่อคอนกรีตหุ้มแกนเหล็ก ประดับผิวพระองค์ด้วยกระเบื้องเคลือบสีทองเหมือนองค์ปฐมเจดีย์ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงแบบลดความสูงให้เหลือ ๒๕,oo กระเบียด ลดลงเหลือ ๑ ใน ๔ จากเดิม และเปลี่ยนการหล่อประดับกระเบื้องเป็นการหล่อด้วยสำริด มีน้ำหนัก ๑๗ ตัน และเป็นสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีพระเกตุมาลา ณ บริเวณพุทธมณฑลในวันวิสาขาบูชา วันที่ ๑๘ พฤกษาคม พ.ศ.๒๕๒๔ จากนั้นได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรการปฏิบัติการปั้นหล่อพระพุทธรูปประธานภายบริเวณโรงปั้นหล่อพุทธมณฑล สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธประธานพุทธมณฑล ซึ่งได้อันเชิญขึ้นบนฐานสูง ๓ ชั้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ สิ้นงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๑,๕๓o,ooo บาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์”

ภาพนี้เป็นภาพจิตนาการของจิตกร โดยบอกเล่าของประติมากรเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ ครั้งที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจงานสร้างพุทธมณฑล ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และ พ.ศ. ๒๕๒๕ นอกจากเสด็จพระราชดำเนินทรงเลือกจุดสร้างพระตำหนักทรงพรตแล้ว ยังเอาพระทัยใส่ด้วยการเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์ และเสวยพระกระยาหาร ณ บริเวณก่อสร้างจนมืดค่ำบ่อยครั้ง จิตกรจึงวาดรูปนี้ขึ้นโดยใช้เวลายามเย็นขณะดวงอาทิตย์ลับฟ้า และประธานพุทธมณฑลยังไม่เสร็จเรียบร้อย

X