เป็นห่วงนะ

ประเภทบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

นายนิรุตติ์ ขาวปะคํา ชื่อภาพ เป็นห่วงนะ

กาฬสินธุ์

ปัจจุบันปฏิบัติงานในตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขฯที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอร่องคํา

จังหวัดกาฬสินธุ์

ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเรากําลังเผชิญกับวิกฤติกาลโรคระบาด (โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019) ในทั่วทุกหัวระแหงนั้น และยังมีผู้คนในชุมชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ดั่งพายุที่ถาโถมโหมกระหน่ําโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีข้อจํากัดในเรื่องการ

เดินทางไปพบหมอที่สถานพยาบาลของรัฐ เนื่องด้วยสถานการณ์และข่าวสารการแพร่บาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พบผู้ติดเชื้อฯและผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เกิด

ความหวาดกลัวต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาทําให้คนบางกลุ่ม ผู้ป่วยบางรายขาดยาหรือการรักษา

อย่างต่อเนื่องนําไปสู่การเกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา

ทีมสหวิชาชีพด้านการแพทย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นําชุมชนพร้อมด้วย อสม.และ

จิตอาสาในชุมชนได้ร่วมแรงผสานใจกันเป็นหนึ่งลงพื้นที่ห่างไกลเพื่อเยี่ยมเยือนเยียวยาทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจผู้ป่วยถึงบ้านโดยที่ผู้คนเหล่านั้นไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล

ซึ่งเป็นการลดภาระและลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในหลาย

เหตุการณ์ที่น่าจดจําทําให้รู้ว่าต่อให้เราจะเจอกับปัญหาหรือมรสุมมากมายสักเพียงใดคนไทย

ก็จะไม่มีวันทอดทิ้งกัน ดั่งคํากล่าวที่ว่า “ไทยน้ําใจไม่มีหมด

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้ร่วมกันบันทึกภาพความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19 อาทิ เช่น เหตุการณ์ประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต /การปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต (New Normal) ในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ / การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต / การช่วยเหลือ การให้กำลังใจ การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกภาพประวัติศาสตร์และความทรงจำ ของความร่วมมือร่วมใจกันของคนไทย เพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ ครั้งนี้ไปด้วยความเข้มแข็งและความสามัคคีมีน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศ

Category

Art of the month

X