การอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ

การอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ ในวันที่ ๘-๙, ๑๕-๑๖, ๒๒-๒๓, ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX