วันที่ 24 กุมภาพันธ์ วัน “ศิลปินแห่งชาติ” (ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน)

วัน “ศิลปินแห่งชาติ”
เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ได้ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน “ศิลปินแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้เป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งในด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ “ศิลปินแห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เพื่อสรรหา ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงาน ศิลปะล้ำค่า อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน โดยยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
2. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
3. นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
4. นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)
สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
1. นายเอนก นาวิกมูล
2. นางสาวอรสม สุทธิสาคร
สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
1. นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
2. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์-โขน)
3. นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
4. นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)
5. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส) (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)
6. นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง-สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)
*******************************************************
ขอขอบคุณ : https://www.thaipost.net/main/detail/94014
https://www.pinterest.com/pin/642396334322246837/
https://hilight.kapook.com/view/56456X