โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ ๔

วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐
ทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิดงานดังกล่าว คณะทำงานโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ โดยผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน ๓๒ คน จาก ๕ ประเภทงานเขียน ในการนี้ผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการได้พบปะและพูดคุยกับนักเขียนพี่เลี้ยงงานเขียนร่วมสมัยประกอบด้วย
– นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณกรรมและกวีซีไรท์ ประจำปี ๒๕๔๗
– นายโตมร ศุขปรีชา นักเขียนสารคดี คอลัมนิสต์
– นายอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย
– นายปองวุฒิ รุจิระชาคร นักเขียนนวนิยาย
ภายหลังผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการได้พบปะและพูดคุยกับนักเขียนพี่เลี้ยง ในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป เป็นช่วงการเสวนาเชิงวิชาการ
ในหัวข้อ “มายาคติ กับ การเขียนงานวรรณกรรม” โดย วีรพร นิติประภา : นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๘ เจ้าของผลงาน
“ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” และ พัลลภ สามสี : บรรณาธิการX