โจอี้บอย สนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’

สนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’
หลักการ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิวิชาหนังสือ มีความเห็นตรงกันว่า การจะส่งเสริมการอ่านที่ดี ต้องมาจากความคิดอันหลากหลาย ทันสมัย และโดยบุคคลในพื้นที่ต่างๆ กัน ทั้งพื้นที่ความรู้ พื้นที่ความคิด พื้นที่ประสบการณ์ รวมเข้ากับความปรารถนาดีที่จะให้คนในชาติได้รู้ โดยผ่านเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญ คือ ‘หนังสือ’ ในรูปแบบใดก็ตาม
ด้วยเหตุผลและความเห็นตรงกันดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’ ขึ้น
การสนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’ ก็เพื่อปลุกความคิด จิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นเรื่องหนังสือและการอ่านของคนในชาติ วิธีหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะได้ผลดีในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุที่ผู้ได้รับเชิญมาร่วมสนทนานั้น เป็นคนสำคัญอยู่ในวงการต่างๆ อยู่ในสังคมต่างๆ หรือมีบทบาทอยู่ในหลายสังคม
การดำเนินงาน
มูลนิธิวิชาหนังสือ อันเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สนับสนุนวิชาชีพหนังสือ ระบบหนังสือ และศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิชาการด้านหนังสือ ทั้งรูปแบบและเนื้อหา รวมทั้งสนับสนุนการอ่าน ระบบหนังสือสาธารณะ และระบบหนังสือหมุนเวียน ร่วมกับวิชาบรรณาธิการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการเสาะหา และคัดเลือกบุคคลสำคัญ เพื่อสนทนาท่ามกลางผู้คนทุกระดับทุกหมู่เหล่า ทุกวิชาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย จำนวนมาก ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ นับเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมด้านศิลปะของชาติ และหากนับหนังสือเป็นศิลปะ ก็ถือว่าเป็นรากฐานอันสำคัญของศิลปะทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก ด้วยว่า ศิลปะที่สืบทอดกันมานับแต่บรรพกาลก็ล้วนแต่ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือทั้งนั้น
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีพันธกิจในการเผยแพร่ศิลปะให้แพร่หลาย ได้จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีสำหรับโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง แม้เป็นจำนวนไม่มาก แต่ก็ด้วยความหวังว่า ในอนาคตจะมีหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน เห็นความสำคัญเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมจำนวนมากขึ้นอย่างเข้าใจและมีบทบาทสำคัญร่วมกัน
โครงการอนาคต
โครงการสนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’ เริ่มต้นในกรุงเทพฯ อันเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการและสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ในอนาคตจะขยายขอบเขตและขอบข่ายการจัดงานให้กว้างขวาง
ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งให้ภูมิภาคเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมริเริ่มจัดกิจกรรม เลือกบุคคลและหัวข้อสนทนา เพื่อเป้าหมายอันเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างชัดเจน เพื่อจะกล่าวได้ว่า อนาคตประเทศไทยมีเป้าหมายพัฒนาด้วยความรู้ประชาชาติ
การสนทนา ‘อ่านอะไร ได้อะไร’
ครั้งแรก
วันเสาร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
สนทนากับ บังเจ๊ะหัน ยะลา
ครั้งที่สอง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สนทนากับ ‘โจอี้บอย’X