ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ร่วมการนำเสนอผลงานออกแบบชุดผ้าไทยร่วมสมัย ของกุลสตรีทั้ง 77ท่าน
ต่อคณะกรรมการการพิจารณา
คุณสุวิมล วิมลกาญจนา
คุณวิชรวิชญ์ อัครสันติสุข
คุณพ็ญพรรณ แหลมหลวง
คุณจิตตสิงห์ สมบุญ
คุณดนัย เรียบสกุล
คุณอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์
คุณอยทธการ จันทโชติ
ณ หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน เป็น หนึ่งกิจกรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”X