237th Streets of Rattanakosin

 

237th Streets of Rattanakosin

นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (งานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2562

 X