กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์และการเล่าเรื่องผ่านทัศนภาษาในเครื่องประดับร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม2561 เวลา 09.00-16.00น. โดยวิทยากร ผศ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ จัดอบรมเทคนิคพื้นฐานทางทัศนศิลป์และเครื่องประดับ แก่เยาวชนอายุ 10-12 ปี


กิจกรรมอื่นๆ