“กว่าจะเป็น… “

“กว่าจะเป็น… “

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้บูรณะซ่อมแซม 1 ใน 15 อาคารประวัติศาสตร์บนเส้นถนนราชดำเนินกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.  2556 โดยอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ศิลปะร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยของไทย ให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอันมีรากฐานมาจากศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยหลากหลายแขนง จากหลากหลายศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติ ไปจนถึงศิลปินรุ่นใหม่ และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยให้ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลภาพ (Infographic) ชุด “กว่าจะเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน” นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสรุปเรื่องราวโดยย่อของประวัติความเป็นมา ที่ตั้งอาคาร การก่อสร้างและการบูรณะ รวมถึงสภาพการใช้งานในปัจจุบัน โดยสังเขป เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินแห่งนี้ แก่ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น

“กว่าจะเป็น ” (Part 01)

“กว่าจะเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน” ในตอนที่ 1 เป็นเรื่องราวประวัติของอาคารร่วมสมัยแห่งถนนราชดำเนินกลาง โดยหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็น 1 ใน 15 ชุดอาคารที่ได้ก่อสร้างขึ้น ราวปี พ.ศ. 2480 ในสมัยที่สยามประเทศกำลังพัฒนาเป็นเมืองแห่งความศิวิไลน์ ในอนาคต


“กว่าจะเป็น ” (Part 02)

“กว่าจะเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน” ในตอนที่ 2 นี้ เป็นการบอกเล่าถึงที่มาของการบูรณะอาคาร หลักการและวิธีคิดในการออกแบบสำหรับการบูรณะ โดยการนำเอาประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงกับปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความลงตัวและมีเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องราวของอาคารที่ผ่านกาลเวลามาร่วมร้อยปี


“กว่าจะเป็น ” (Part 03)

“กว่าจะเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน” ตอนที่ 3 เป็นส่วนที่แสดงถึงลักษณะของพื้นที่นิทรรศการในแต่ละชั้น ภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินหลังนี้
Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031