ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 4 หัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากล : ศิลปะร่วมสมัยไทยในเวทีนานาชาติ” วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564

เสวนาครั้งที่ 4 หัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากล : ศิลปะร่วมสมัยไทยในเวทีนานาชาติ”
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
บรรยายโดย
– รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข / ภัณฑารักษ์ นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ (Venice Architecture Biennale)
– ดร.วิภาช ภูริชานนท์ / ภัณฑารักษ์ มหกรรมศิลปะนานาชาติ Singapore Biennale และ Thailand Biennale

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ได้ที่ https://qrgo.page.link/feuwA หรือสแกน QR Code (จำกัดจำนวน 95 ท่าน)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศการขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิดยื่นรับเสนอโครงการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

#RcacPR#ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศการขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดโอกาสให้ศิลปินและองค์กรเครื่อข่าย ที่ประสงค์จะดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ยื่นรายละเอียดโครงการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือ เดือนตุลาคม 2563 จนถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2564 นั้น เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุน เกิดประโยชน์ครอบคลุมต่อบุคคล กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างทั่วถึง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยจะเริ่มเปิดยื่นรับเสนอโครงการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเสนอโครงการ ส่ามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์ การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  www.ocac.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน 02-209-3735

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

#Rcacfromhome #Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล

10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล

วันพืชมงคล
คือวันที่กำหนดให้มี
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับเกษตรกร การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวงประกอบด้วย
1. พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น
เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี
2. พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาหว่านเมล็ดข้าว เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูการแห่งการทำนา ทำไร และการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ขอขอบคุณภาพ จากเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

#Rcac #วันนี้ #วันสำคัญ
#Rcacfromhome #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

“ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสำคัญรวมกัน ๒ พิธี ได้แก่
1.พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพิธีสงฆ์
2.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

ตามประวัติความเป็นมา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประธานในพระราชพิธี ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์จะทรงจำศีลเป็นเวลา ๓ วัน และมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธี

กระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเริ่มประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยให้เจ้าพระยาพลเทพและผู้ยืนชิงช้าเป็นผู้แรกนา จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นรวมเรียกว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระราชพิธีสิบสองเดือน” ถึงความมุ่งหมายของพิธีนี้ว่า “จะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อเป็นการชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย”

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีทุกปี พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจึงถือเป็นพิธี ขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ พระมหากษัตริย์ทรงกระทำสัตยาธิษฐานและการเสี่ยงทายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการทำนาของคนไทย

“บุพพัณณปรัณณชาติ” เป็นคำเรียก ข้าวและธัญพืชจำพวกถั่วงาในภาษาบาลี ซึ่งในพระราชพิธีพืชมงคลนั้น ได้นำเมล้ดพันธุ์ข้าวและพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ รวม 40 ชนิด บรรจุใส่ถุงผ้าขาวใส่ลงในกระเช้าเงินและทองคู่หนึ่ง จะบรรจุข้าวพันธุ์พระราชทานในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดารโหฐาน นำมาใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาและแจกจ่ายให้แก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกในปีนี้นั้นๆ และในปีพ.ศ.2509 คณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลเป็น วันเกษตรกร ประจำปี อีกด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานฝ่ายพราหมณ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 9พฤษภาคม 2564

โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ใหญ่ (ประทับนั่ง) และพระคันธารราษฎร์จีน (ประทับนั่ง) ที่ประดิษฐาน ณ หอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ

พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระยาแรกนาขวัญ เป็นผู้หว่านข้าว โดยในปี ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จำนวน 2 คู่ ได้แก่ พระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคพอ พระโคเพียง และ พระโคสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่ม พระโคพูน

ทั้งนี้พืชพันธุ์จากพระราชพิธีฯจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำการเกษตรกรรมและใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ต่อไป

 

ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.moac.go.th/royal_ploughing-

ceremo

 

 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน งดให้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2564

#ประกาศ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน งดให้บริการ
ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2564″
————————————————
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
5 พฤษภาคม
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม​ นายอิทธิพล​ คุณปลื้ม​
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

Cr. เฟซบุ๊ก กระทรวงวัฒนธรรม

วันฉัตรมงคล 4​ พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล
4​ พฤษภาคม
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า​ นายอิทธิพล​ คุณปลื้ม​
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด

และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

Cr. เฟซบุ๊ก กระทรวงวัฒนธรรม

สศร. ขอเชิญชวน “อยู่บ้าน อ่านหนังสือ” ออนไลน์ฟรี

#RcacPR#ประชาสัมพันธ์

“#รักษาระยะห่าง อยู่บ้านอ่าน E-book กัน” 😷 📖

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชวน “อยู่บ้าน อ่านหนังสือ” ออนไลน์ฟรี
สศร. รวบรวมองค์ความรู้ หนังสือดีๆ สูจิบัตรนิทรรศการต่างๆ  รวมถึงงานวิจัยที่น่าสนใจ ไว้เป็น E-book เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่าน และศึกษาหาความรู้

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงนี้ เราจึงอยากชวนคุณ เว้นระยะห่าง แบบได้ความรู้
ด้วยความห่วงใยจากเรา #Rcac

สามารถเข้าไปอ่านหนังสือดีๆ ได้ที่ http://ocac.go.th/category/ebook/

ขอขอบคุณ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#Rcacfromhome
#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

RCAC แนะนำหนังสือ พบกับหนังสือเล่มนี้ และเล่มอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

Art in Detail : 100 Masterpieces [VIS]

Susie Hodge
ISBN : 9780500239544
RCAC : VIS0496

“ การดูภาพวาดโดยรวมเป็นวิธีการโต้ตอบกับงานศิลปะที่ยอมรับได้อย่างสมบูรณ์ แต่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งจะเกิดขึ้นได้จากการวิเคราะห์ภาพวาดโดยละเอียดเท่านั้น “

ภาพวาดที่ดีนั้นไม่สามารถเข้าใจได้ในการดูเพียงครั้งเดียวโดยเฉพาะ เหล่าผู้ที่ชื่นชอบในผลงานศิลปะย่อม มีความประสงค์ที่จะทบทวนและ พิจารณาผลงานชิ้นเอกซ้ำไปซ้ำมา เพื่อรับรู้ความลึกซึ้งและปรับเปลี่ยน ทัศนคติที่มีต่อผลงานทุกครั้งที่มอง ซึ่งการดูนั้นทำให้เราซึมซับมุมมองและ แนวคิดของศิลปินได้เป็นอย่างดี แต่การที่จะเข้าใจความลึกซึ้งที่มีในผลงาน ศิลปะนั้น ต้องใช้การวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของผลงานศิลปะนั้น

ซึ่ง Art in Detail ได้นำเสนอจุดเด่นเหล่านี้อย่างละเอียดครบถ้วนซึ่งข้อมูล บางอย่างนั้นไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแม้แต่ รายละเอียดภายใน สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ถูกซ่อนไว้โดยจิตกรเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมภาพวาด 100 ภาพจากศิลปินชื่อดังมากมายอาทิ Pollock, Courbet, Monet, Mondrian, El Greco, Van Eyck และอื่น ๆ อีกมากมาย

📚🖌
พบกับหนังสือเล่มนี้ และเล่มอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่
ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ตั้งอยู่ชั้น 2 ของ #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 10.00 -17.30 น.
ปิดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 224 8030 ต่อ 403

#ห้องสมุดศิลปะ #ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#Rcacbkk #ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน”
#RCAC #แนะนำหนังสือ #librarians_recommended

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564 เสวนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปรับตัวของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในวิกฤต Covid-19” วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2564

เสวนาครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปรับตัวของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมในวิกฤต Covid-19”
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

บรรยายโดย
– ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย / พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
– ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ / อาจารย์สาขาวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี ได้ที่ https://qrgo.page.link/sKzEt หรือสแกน QR Code (จำกัดจำนวน 95 ท่าน)
#RCACPR #RCACFromHome #OCACRegionalGalleries #MuseumSeminar

ขอเชิญชวนศิลปิน เยาวชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม “วาดหัวใจ ส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว” เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนศิลปิน เยาวชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม “วาดหัวใจ ส่งแรงใจให้นักรบชุดขาว” เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

• วาดหัวใจเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ แล้วถ่ายภาพหรือส่งไฟล์พร้อมระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาทางกล่องข้อความ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ขัวศิลปะ”
• เราจะนำภาพหัวใจของท่านรวบรวมสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะประวัติศาสตร์ จากดวงใจศิลปินมอบเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักรบชุดขาว ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ขัวศิลปะ เชื่อมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม”


ร่วมสร้างสรรค์เชียงรายสู่เมืองศิลปะในระดับสากลอย่างยั่งยืน
ติดต่อสอบถาม โทร. 053-166623 (เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน)

X