นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดย กลุ่มจิตรกรไทย

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#Rcac #ขอเชิญชม 

นิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดย กลุ่มจิตรกรไทย

กลุ่มจิตรกรไทย มีแนวทางในการทำงานเพื่อสาธารณะโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อร่วมกับกลุ่มองค์กรในการเผยแพร่และทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน รวมโครงการที่ดำเนินงานไปแล้ว 16 โครงการ เช่น โครงการเพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาศิลปะให้กับเยาวชนไทย การเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณชน ที่มีการดำเนินการทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพฯ และสัญจรไปยังต่างจังหวัด รวมทั้งการเสวนา อบรมศิลปะปฏิบัติเบื้องต้น โครงการที่หลากหลายเหล่านี้เพื่อปลูกฝังเยาวชนและประชาชน การดำรงชีวิตโดยตรง ให้เห็นคุณค่าของศิลปะไทยอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และการนำศิลปะเข้าไปรับใช้

แนวทางการทำงานที่ได้รับอิทธิพลจากครูช่างโบราณที่มีจุดประสงค์หลักในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความซาบซึ้ง ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของศิลปะที่มี ต่อชีวิต โดยเริ่มจากรากฐานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในปี พ.ศ. 2565 กลุ่มจิตรกรไทยได้ วางแผนดำเนินโครงการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นสื่อกลางให้เห็นถึง คุณค่าความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่มีต่อวิถีชีวิต โดยเลือกชุมชนคลองบางหลวงเป็น พื้นที่เป้าหมายในการศึกษาและเก็บข้อมูลซึ่งคล ซึ่งคลองบางกอกใหญ่หรือลำน้ำเจ้าพระยาสายเดิมนั้นมีความสำคัญในแง่พื้นที่ประวัติศาสตร์ รวมถึงสถานที่ทรงคุณค่าที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ และความพยายามของชุมชนริมน้ำในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในปัจจุบัน

การสืบทอดและธำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกเอกลักษณ์ของชาติย่อมต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายภาคส่วน ที่สนับสนุนให้มีการสืบค้น ศึกษาเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้และนำ องค์ความรู้นั้นเผยแพร่สู่สาธารณชน การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญ ของกิจกรรมและสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อไปสู่การรับรู้ชื่นชมตระหนักรู้ในหมู่ ประชาชน จึงเป็นส่วนสำคัญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และกลุ่มจิตรกรไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่า ด้วยการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและ พัฒนาเครือข่ายกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยประจำปี 2564 โดยมีกรอบความร่วมมือใน การส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แลกเปลี่ยน และเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และข้อมูลการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อ เพิ่มพูนภูมิปัญญาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และร่วมกันดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์และประยุกต์ใช้ในสังคม

นอกจากนี้โครงการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” ของกลุ่มจิตรกรไทยยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 27 โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งได้รับการอนุญาติให้ใช้พื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เพื่อจัดนิทรรศการ “ศิลปะเพื่อสายน้ำ” ที่ห้องนิทรรศการ 5 และพื้นที่ U Gallery ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 3 – 27 กรกฎาคม 2565 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุน ให้เกิดโครงการที่สร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย มีส่วน สำคัญทำให้โครงการที่มีขึ้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ ทำให้การทำงานของภาคประชาชน มีความเข้มแข็งเกิดโครงการขนาดย่อยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเอง อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมไทยด้วยพลังอ่อน Soft Power ต่อไป

กลุ่มจิตรกรไทย

สูจิบัตร จิตรกรไทย ศิลปะเพื่อสายน้ำ

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 3 – 27 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ ยูแกลลอรี่ ชั้น  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

*พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 16.30 น.

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นประธานในพิธี


#ศิลปะเพื่อสายน้ำ #กลุ่มจิตรกรไทย #นิทรรศการ #ศิลปะร่วมสมัย


Ratchadamnoen Contemporary Art center

84 Ratchadamnoen Avenue Bowonniwet Khet Phra Nakhon Bangkok 10200,

Tel:  +66 2 224 8030 # 202, 302, 315

www.rcac84.com


ติดตาม #Rcac หอศิลป์ร่วมศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

ช่องทางอื่นๆ ได้ที่ :
Website : www.rcac84.com
Facebook : https://www.facebook.com/rcac84

Instagram : https://www.instagram.com/84rcac

RCAC Map : https://goo.gl/maps/epmyyLvbos3RmwBs7

#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

3 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65

ห้องนิทรรศการ 5 และ ยูแกลลอรี่ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031