Incubating Curator Workshop

Incubating Curator Workshop โครงการสัมมนาและปฏิบัติการทางวิชาการเรื่อง “การบ่มเพาะภัณฑารักษ์เพื่อผลักดันผลงานศิลปะร่วมสมัยในระดับสากล” อบรมโดยภัณฑารักษ์มืออาชีพจากนานาชาติและนักวิชาการไทย อันได้แก่ Joshua Jiang, Alia Swastika, Tiao David Somsanith, ธเนศ วงศ์ยานนาวา และ กมล เผ่าสวัสดิ์ // ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฏาคม 2559 ณ RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯX