ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแขนงต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างพื้นฐานความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างในเชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยซึมซับบรรยากาศขององค์ความรู้และได้เปิดโลกทัศน์ผ่านผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

Information Graphic

Drawn & Quarterly: Twenty-five Years of Contemporary Cartooning

The Divine

4 DNA

UPCYCLING พัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์

70 สุดยอดผลงาน เรขศิลป์ในรัชกาลที่ 9

โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

Korea Power: Design & Identity

Everything is Connected: Vitra Home Collection

Design of the year 2015 on life and design

Graphic Designers in Europe/1

Gig posters. Volume 1, Rock show art of the 21st century

Advertising Concept Book

Hall Of Fame:Design For A Better Life

Graphics Standard Manual

Formica Forever

Developing Citizen Designers

Data-driven Graphic Design: Creative Coding for Visual Communication

Brand 7

Information Made Beautiful: Infographic Design

Promotion design

Chineasy Workbook (English and Chinese Edition)

Behind Collections: Graphic Design for Fashion

A History of British Magazine Design

Becoming a Successful Graphic Designer

1 2 8

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031