ขอเชิญชม นิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญชม นิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม

นิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565

ณ ลาน Beacon 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

มีกำหนดจัดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ศิลปะ ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการโครงการฯ ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30  – 17.30  น.

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ศิลปะร่วมสมัยด้านการออกแบบ และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของงานออกแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

โดยภายในงานมีการแสดงองค์ความรู้และผลงานการออกแบบที่แสดง ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น จำนวน 28 ชุดผลงาน จาก 28 อำเภอ ใน 3 จังหวัดเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี และการส่งมอบงานลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับ 3 จังหวัดดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ ชุมชน และผู้ประกอบการ ในท้องถิ่นต่อไป โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ช่วย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการพัฒนา ประเทศ การนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด และสร้างสรรค์เป็น Soft Power เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม บริหารทุนทางวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่มหาศาล ออกมาเป็นเสน่ห์แห่งความเป็นไทย

การดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 โครงการนี้ได้ค้นหา และสร้างสรรค์อัตลักษณ์ท้องถิ่นให้กับ 165 อำเภอ ใน 15 จังหวัดเป้าหมาย และยังมีแผนดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อเนื่องอีกใน 33 อำเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังตอกย้ำคุณค่าของวัฒนธรรม สถานที่ ท่องเที่ยว พืชผล และอาชีพเฉพาะถิ่น สร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในชุมชนมีการเรียนรู้ ระดมความคิดผ่าน ภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภาครัฐ และประชาชน ทำให้เข้าใจการต่อยอด วัฒนธรรม ถือเป็นต้นแบบ กระบวนการทำงานให้สังคมท้องถิ่น มีความเข้าใจและภูมิใจในอัตลักษณ์ อันจะนำไปสู่การเพิ่นพูนรายได้ ในแนวทางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมทาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031