ขอเชิญชม นิทรรศการ “ERIA ART THESIS EXHIBITION” โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชม นิทรรศการ “ERIA ART THESIS EXHIBITION” โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(For English please scroll down)

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์

#ขอเชิญชม #นิทรรศการ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชม

นิทรรศการ ERIA ART THESIS EXHIBITION

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แสดงผลงานโดย ศิลปิน (นักศึกษา) 40 คน ศิลปินรับเชิญ (อาจารย์) 7 ท่าน ผลงานทั้งหมด 88 ผลงาน

นิทรรศการจัดแสดง ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 22 พฤษภาคม 2565

*พบกับกิจกรรมพิเศษ การนำชมผลงาน และการบรรยายพิเศษ กิจกรรม Eria tours  และ Eria talks

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565  หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน (RCAC BKK)

(นำชมนิทรรศการฯ ลงทะเบียน 10.00 น. และเข้าร่วมฟังบรรยาย ลงทะเบียน 13.00 น.)

วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา

หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ เสรีภาพ อัตลักษณ์และความคิด”

.

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ (PSG ART GALLERY)

“พื้นที่ที่เป็นดั่งสภาวะอันไร้ขอบเขตทางความคิด”

          ในยุคปัจจุบันและการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ‘พื้นที่’ มีผลและมีปัจจัยสำคัญต่อการแสดงออกทางความคิด พฤติกรรมและการสื่อสารของมนุษย์อยู่เสมอ เมื่อพื้นที่เปลี่ยน นัยของการสื่อสารและการแสดงออกก็ย่อมแปรเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่จึงไม่ต่างจากกรอบที่กำหนดผู้คนในการกระทำสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดการกลับมาทบทวนตนเองในฐานะบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เนื่องด้วยศิลปะก็เป็น ‘พื้นที่’ หนึ่งเช่นกัน หากแต่ในพื้นที่ของการแสดงออกสำหรับงานศิลปะแล้วผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถสร้าง แปรเปลี่ยนหรือทำลายพื้นที่ที่ต่างจาก ‘ขนบ’ ของพื้นที่เดิมที่มีเส้นแบ่งขอบเขตที่มีความชัดเจนค่อยๆ เลือนรางและสูญหายไป หรืออีกนัยหนึ่งคือได้ทำให้พื้นที่ (ที่อาจมีอยู่เดิมแล้วหรืออาจสร้างขึ้นใหม่) เป็นพื้นที่แห่งอิสระโดยแท้จริง อาจเป็นภาพตัวแทนของสิ่งบางสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์สามารถเล่าเรื่องได้อย่างอิสระ เปิดกว้างต่อความเป็นอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลายและไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวที่ยึดว่าสิ่งใดที่ใช่และไม่ใช่ศิลปะ ในพื้นที่ที่แสดงออกถึงความแตกต่างที่เฉพาะตัวสามารถประกอบสร้างเพื่ออยู่ร่วมกันได้

          สำหรับนิทรรศการ “Eria Art Thesis Exhibition” ได้นำประเด็นข้างต้นมาเป็นประเด็นสำคัญ คือการให้อิสระต่อ‘พื้นที่ของศิลปะ’ทั้งในความหมายของผู้สร้างสรรค์และในความหมายของการเปิดกว้างต่อความคิดของผู้ชมเมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่ศิลปินได้สร้างขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในนิทรรศการครั้งนี้จะสามารถนำเสนอความหลากหลายที่ไม่ถูกจำกัดให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของสิ่งใดเพื่อสื่อถึงเสรีภาพในการแสดงออกและการสร้างสรรค์โดยแท้จริง

นิทรรศการ ERIA ART THESIS EXHIBITION

พฤษภาคมนี้ PSG.74 กำลังเตรียมตัวพร้อมเข้าสู่การให้อิสระต่อ ‘พื้นที่ของศิลปะ’ ทั้งในความหมายของผู้สร้างสรรค์และต่อความคิดของผู้ชม ผ่านนิทรรศการศิลป์นิพนธ์ ERIA ART THESIS EXHIBITION เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งเดือน ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นลักษณะของ Exhibiton Tour

มีทั้งหมด 5 สถานที่ เเละกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมสนุกได้ฟรีตลอดทั้งงานทั้งกิจกรรม ERIA Talks , ERIA Tours เเละ ERIA Workshops

แล้วพบกันตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

ตั้งเเต่วันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2022

เปิดงานวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ (PSG ART GALLERY)

ทั้งหมด 5 สถานที่

RCAC BKK

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ชั้น 1

ถนนราชดำเนินกลาง แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

.

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

ชั้น 1 เเละ 2

ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

.

PSG Art Gallery

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาศิลปการ วิทยาเขตวังท่าพระ

.

หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาศิลปการ วิทยาเขตวังท่าพระ

.

หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

.

ติดตาม ERIA ART THESIS EXHIBITION ได้ที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/PSG74Artspace

กำหนดการในโครงการ

วิทยากรในโครงการ ERIA ART THESIS EXHIBITION


#Rcac #Tomorrow #Welcome to visit

“ERIA ART THESIS EXHIBITION” exhibition

at the Ratchadamnoen Contemporary Art Center The first exhibition opens on April 30, 2022.

“A space that is like a state of boundless thought.”

s, ‘space’ always influences and plays a key role in the expression of thoughts, human behavior and communication. When the area changes, the implications of communication and expression also changes. As a person who creates works of art, since art is also a ‘space’, but in the area of expression for art, the artists can create, change or destroy areas that are different from the ‘tradition’ of the original space that has clear boundary lines, to become gradually faded and lost. In other words, has made the space (which may already exist or may be reconstructed) become a real space of freedom. It may be a representation of something that the artist can freely tell a story about. Be open to diverse individualities, and not restricted to one specific style, or defining what is or isn’t art. In a space that expresses individual differences, it can still be built to coexist. 

          For the art exhibition  “Eria Art Thesis Exhibition”, the idea of freedom of ‘art space’ is a very important issue. Both in the meaning of the creator and in the meaning of being open to the perceptions of the audience when they come and involve to be a part of the space the artist has created. Therefore, dismantling cultural borders, conceptual frameworks, languages, values and connecting people together, the artists sincerely hopes that in this exhibition it will be able to present diversity that is not limited to anything, to convey true freedom of expression and creativity.

“ERIA ART THESIS EXHIBITION” exhibition

ERIA ART THESIS EXHIBITION (PSG74)

By Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

by artists (students) 40 persons, guest artists (teachers) 7 persons, total 88 works

The exhibition is on display at the exhibition area, 1st floor, Ratchadamnoen Contemporary Art Gallery.

Between 30 April and 22 May 2022

*Special Events, exhibitions and Special Art Talk, Eria tours and Eria talks.

On May 21, 2022 at the Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC BKK)

(Take a tour of the exhibition, register at 10.00 and Art Talk, register at 13.00)

Art Talk by Professor Thanet Wongyananawa

Topic “Relationships between space, liberty, identity and thought”

Opening ceremony of the exhibition on Friday, May 6, 2022 at 6:00 p.m.

at the Art Gallery, Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Wang Thapra (PSG ART GALLERY)

ERIA ART THESIS EXHIBITION HAPPENING

Coming up this May

In this May,2022 PSG.74 has preparing to be free in ‘Art space’ in terms of creaters’s meaings to the thought of visitors through ERIA Art THESIS Exhibition. In the exhibition have 5 gallerys and activities for visitors to join for free consist of ERIA Talks , ERIA Tours and ERIA Workshops.

Connecting our community to focus

Runs 5 – 27 May 2022

Opening 6 May 2022

.

at RCAC BKK

1st floor, Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet Sub-District, Phra Nakhon District, Bangkok.

.

at Arts Gallery at Ban Chao Phraya

1st floor and 2nd floor, Phra Athit Road Chana Songkhram Sub-district, Phra Nakhon District, Bangkok.

.

at PSG Art Gallery

Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.

.

at The Gallery of Art and Design

Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University.

.

at Phra Phrombichitr Architecture and Art Gallery

Faculty of Architecture, Silpakorn University.

Instagram > https://www.instagram.com/eria_exhibition/?igshid=YmMyMTA2M2Y=&fbclid=IwAR1P5I6cOJtP_4ytnibLFixaFIYX895oJHSIWfoNBMgAPT6UHOTcoroIcRg

Facebook page >https://web.facebook.com/PSG74Artspace/?_rdc=1&_rdr

#ภาพบรรยากาศ การติดตั้งนิทรรศการ

RCAC ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าชมทุกท่านปฎิบัติตามวิถีใหม่ (New normal) ตลอดเวลาที่เข้าชมด้วยนะครับ

#นิทรรศการ #ศิลปนิพนธ์ #นิทรรศการศิลปะ #art

#artthesis #psg74 #psg #painting #sculpture #graphicart

#mixedmediaart #thaiart #ศิลปิน #งานศิลปะ

#artists #bangkok #thailand #ศิลปากร

#มหาวิทยาลัยศิลปากร #silpakorn #ทัศนศิลป์

#กรุงเทพมหานคร

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031