ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ “ศิลป์สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนาต่อยอด หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ” ร่วม Workshop และ ชม “ละครหุ่นมือผ้าทอไทลื้อ” ณ บ้านธิ จ.ลำพูน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ “ศิลป์สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนาต่อยอด หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ” ร่วม Workshop และ ชม “ละครหุ่นมือผ้าทอไทลื้อ” ณ บ้านธิ จ.ลำพูน

#Rcac #ขอเชิญร่วมกิจกรรม

โครงการศิลป์สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนาต่อยอด หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ บ้านธิ ลำพูน

ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นภายในงาน “ไอรักบ้านธิ จังหวัดลำพูน”

ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ลานอุโบสถต้นมื่น บ้านแพะ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ซึ่งจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไทลื้อจากแต่ละจังหวัด ของประเทศไทย โดยในส่วนของบ้านธิ จังหวัดลำพูนได้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : เวลา 11.00 น. พิธีเปิดโครงการ และส่งมอบผลงานศิลปะร่วมสมัย “หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ” จำนวน 15 ผลงาน และต้นแบบผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัย “ละครหุ่นมือไทลื้อ” จำนวน 1 ชุดการแสดง

กิจกรรมที่ 2 : เวลา 13.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะ “การจัดทำตุ๊กตาหุ่นมือผ้าทอไทลื้อ”ให้แก่กลุ่มชุมชนที่ต้องการพัฒนาตุ๊กตาไทยลื้อและการพัฒนาตุ๊กตาหุ่นมือเพื่อนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้

กิจกรรมที่ 3 : เวลา 18.00 น. รับชมศิลปะการแสดงร่วมสมัย “ละครหุ่นมือผ้าทอไทลื้อ” โดย ศิลปินการแสดง และกลุ่มเยาวชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ผู้สนใจสามารถติดตามชมกิจกรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจของ “โครงการศิลป์สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอด”

ได้ทาง เพจเฟซบุ๊ก หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ บ้านธิ ลำพูน

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-110704284813805

หรือ สแกน QR Code จากโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


เล่าเรื่องร่วมสมัย

“โครงการ “ศิลป์สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนาต่อยอด หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ”

งานศิลปะ การทำหุ่นมือ ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทลื้อมานำเสนอให้แฟนเพจได้ทำความรู้จัก ใน “โครงการศิลป์สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอด หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ” บ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมหนึ่งในงาน “ไอรักบ้านธิ จังหวัดลำพูน” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ซึ่งเป็นโครงการดีๆ อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

นางสาวน้ำฝน อุ่นฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ “ศิลป์สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนาต่อยอด หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ”

บ้านธิ ลำพูน เล่าให้ฟังว่า โครงการศิลป์สร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนาต่อยอด หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ บ้านธิ ลำพูน ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปินวิชาการ ศิลปินอิสระ ชมรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมไทลื้อบ้านธิ จังหวัดลำพูน และปราชญ์ชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน เกิดขึ้นตามบริบท สังคมวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านธิ

ในวิถีปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ของผ้าทออันโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่งดงาม มีคุณค่า ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะร่วมสมัย เป็นตัวละครหุ่นศิลปะร่วมสมัย ต้นแบบ “หุ่นมือผ้าทอไทลื้อ” และแต่งกายเครื่องนุ่งห่ม ด้วยผ้าทอไทลื้อตามแบบโบราณ สร้างขึ้นโดย ศิลปินในเครือข่าย และปราชญ์ชุมชน จากเรื่องราว ตำนาน เรื่องเล่า ของชุมชนไทลื้อ บ้านธิ สู่การพัฒนาต่อยอดผลงาน สร้างสรรค์เป็นศิลปะการแสดงร่วมสมัย

“ละครหุ่นมือไทลื้อ” โดยกลุ่มเยาวชนไทลื้อรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ สืบสาน พัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ผ้าทอไทลื้อ สู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการแสดงหุ่นมือผ้าทอไทลื้อ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้รากเหง้าตนเอง ให้มีบทบาทในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงศิลปะและวัฒนธรรมไทลื้อ สู่สาธารณชน พัฒนาอาชีพการจัดทำตุ๊กตาหุ่นไทลื้อ สร้างรายได้แก่คนในชุมชน

โดยมีคณะกรรมการดำเนินโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมดำเนินโครงการจากหลายภาคส่วน ได้แก่

ร.ศ.ลิปิกร มาแก้ว ที่ปรึกษาโครงการ/อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,

ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ ศิลปินวิชาการทางทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์ใบหน้าตุ๊กตาหุ่นไทลื้อ,

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,

คุณศรัญญา สุรินทร์ ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์ตุ๊กตาหุ่นไทลื้อ ครูผู้สอน โรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่,

ปราชญ์ชุมชนบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผู้ออกแบบ และตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้าทอไทลื้อ,

คุณรณรงค์ คำผา และคุณดารุณี พลวิฑูรย์ ศิลปินอิสระทางการแสดง/ผู้ฝึกสอนศิลปะการแสดงให้แก่ เยาวชนตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน,

อาจารย์เนติ พิเคราะห์ศิลปินวิชาการทางทัศนศิลป์ ผู้ออกแบบฉากประกอบการแสดง/อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และคุณเพิ่มศักดิ์ บุญงาม ผู้ประสานงาน และให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดเตรียมกิจกรรมดังกล่าว

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

ขอขอบคุณ #เล่าเรื่องร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ที่มา: https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture

#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031