ประกาศผล การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “YOUNG ARTISTS TALENT 13”

ประกาศผล การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “YOUNG ARTISTS TALENT 13”

#Rcac #ประกาศผล

#ประกาศ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เรื่อง ผลการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อการต่อยอด พัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผลการคัดเลือก จำนวน 35 คน

และมีรายชื่อสำรอง จำนวน 6 คน

ตามประกาศ

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน ติดต่อกลับทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5391 7897 ต่อ 8041 – 8044

เพื่อรายงานตัว ในวันและเวลาทำการ

พร้อมทั้งตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

***ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

หากไม่รายงานตัวในเวลาที่กำหนด สำนักงานฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่2565

#การประกวด#ศิลปกรรม#โครงการนัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ #ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 #YoungArtistTalent13#ศิลปะร่วมสมัย

#Rcacbkk#Rcac#Rcac84#84Rcac#Ratchadamnoencontemporartartcenter

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031