สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศการขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิดยื่นรับเสนอโครงการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศการขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปิดยื่นรับเสนอโครงการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

#RcacPR#ประชาสัมพันธ์

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศการขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดโอกาสให้ศิลปินและองค์กรเครื่อข่าย ที่ประสงค์จะดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ยื่นรายละเอียดโครงการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือ เดือนตุลาคม 2563 จนถึง สิ้นเดือนมีนาคม 2564 นั้น เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุน เกิดประโยชน์ครอบคลุมต่อบุคคล กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ประสงค์จะสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างทั่วถึง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยจะเริ่มเปิดยื่นรับเสนอโครงการอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเสนอโครงการ ส่ามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขตามประกาศหลักเกณฑ์ การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จากเว็บไซต์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  www.ocac.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน 02-209-3735

ขอขอบคุณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
#ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

#Rcacfromhome #Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031