ฆ่าช้างเอางา

ฆ่าช้างเอางา
เลขทะเบียน : สศร.๙๙๑๕-๐๐๕-๐๐๐๖/๕๔
ศิลปิน : นายอินสนธิ์ วงศ์สาม
ชื่อผลงาน : ฆ่าช้างเอางา
เทคนิค : แกะไม้
ขนาด : ๑๙๒ x ๒๘ x ๒๘ ซม.
ปีสร้าง :
สมบัติของ : สศร.
ประวัติ การแสดงผลงาน : 1. นิทรรศการการเดินทางทั้งสอง The Two Journeys
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

Category

Art collection

X