ฉันกับความทรงจำใน อิตาลี

ชื่อศิลปิน ปาลฉัตร ยอดมณี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน ฉันกับความทรงจำใน อิตาลี
๒๐๑๗
เทคนิค สื่อผสม ปั้นโมเดล
ขนาด ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่
แนวความคิด
ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดในสิ่งที่ได้สัมผัสในประเทศอิตาลี ความสนุกความตื่นเต้น ความงดงามในบรรยากาศและศิลปะ ความสุขนั้น และยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตลอดไป

Category

Art collection

X