ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม Land of Smile

ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม Land of Smile
เลขทะเบียน : สศร.๙๙๑๕-๐๐๕-๐๐๐๒ /๕๔
ศิลปิน : นายเขียน ยิ้มศิริ
ชื่อผลงาน : ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม Land of Smile
เทคนิค : Bronze
ขนาด : ๔๓ X ๖๖ ซ.ม.
ปีสร้าง : พ.ศ. ๒๔๙๓ ค.ศ. ๑๙๕๐
สมบัติของ : สศร.
ประวัติ การแสดงผลงาน :
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

Category

Art collection

X