พื้นที่ว่าง ประตู หน้าต่าง

ชื่อศิลปิน ธีระพล รินทร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงาน พื้นที่ว่าง ประตู หน้าต่าง
ขนาด ๖๐ x ๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค แท่งถ่าน
แนวความคิด
ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจช่องว่างตามสถาปัตยกรรมของอิตาลี ที่ทำให้เห็นถึงความงามที่เกิดจากรูปทรงของวัตถุ
สิ่งอื่นเกิดเป็นพื้นที่ว่างอันเป็ นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมอันงดงามข้าพเจ้าจึงได้นำช่องว่างที่ข้าพเจ้าประทับใจจากสถานที่ต่างๆมาสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนการได้เปิดรับโลกวัฒนธรรมใหม่ๆ และได้นำประสบการณ์ต่างๆมาถ่ายทอดลงบนผลงานที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ไว้

Category

Art collection

X