มีศัตรูที่ฉลาดกว่า

มีศัตรูที่ฉลาดกว่า
เลขทะเบียน : สศร.๙๙๑๕-๐๐๕-๐๐๐๕/๕๔
ศิลปิน : นายอินสนธิ์ วงศ์สาม
ชื่อผลงาน : มีศัตรูที่ฉลาดกว่า
เทคนิค : แกะไม้
ขนาด : ๒๐๗ x ๓๐ x ๓๐ ซม.
ปีสร้าง :
สมบัติของ : สศร.
ประวัติ การแสดงผลงาน : 1. นิทรรศการการเดินทางทั้งสอง The Two Journeys
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

Category

Art collection

X