เดวิด

ชื่อศิลปิน สาวิณี ผันสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
ชื่อผลงาน เดวิด
เทคนิค สีน้ำ มันบนผ้าใบ
ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร
แนวความคิด
ภาพความประทับใจที่มากมายในความทรงจำ ข้าพเจ้าอยากบันทึกที่สุดของความประทับใจจากการที่ได้ เดินทางไปอิตาลีในครั้ง นี้ต้องการถ่ายทอดความรู้สึก ความสุข ความสนุก และบันทึกประสบการณ์ดี ๆ ผ่านผลงานจิตรกรรม โดยสะท้อนภาพบนพื้นผิวของวัตถุมันวาว ผ่านมุมมองและทัศนคติส่วนตัว

Date

20 November

Category

Art collection

X