เสียงขลุ่ยทิพย์ Musical Rhythm

เสียงขลุ่ยทิพย์ Musical Rhythm
เลขทะเบียน : สศร.๙๙๑๕-๐๐๕-๐๐๐๑/๕๔
ศิลปิน : นายเขียน ยิ้มศิริ
ชื่อผลงาน : เสียงขลุ่ยทิพย์ Musical Rhythm
เทคนิค : Bronze
ขนาด : ๓๖ X ๕๖ ซ.ม.
ปีสร้าง : พ.ศ. ๒๔๙๒ ค.ศ. ๑๙๔๙
สมบัติของ : สศร.
ประวัติ การแสดงผลงาน :
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

Category

Art collection

X