Best Memory

ชื่อศิลปิน อภิชญา โยชิโนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
ชื่อผลงาน Best Memory
ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร
แนวความคิด
เมื่อมองย้อนความทรงจำเมืถึงช่วงเวลาที่ได้อยูู่อิตาลี ศึกษาดูงานของศิลปินนานาชาติเก็บเป็นความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีย้อนคิดถึงเมื่อไรก็มีแต่ความสุข ข้าพเจ้าบอกเล่าเรื่องราวผ่านจินตนาการส่วนตนและนำความประทับใจในผลงานของศิลปินที่ข้าพเจ้าชื่นชอบและจดจำ นำมาเล่าเรื่องราวความทรงจำ ที่ดีที่ข้าพเจ้ามีต่อประเทศศิลปะอย่างอิตาลี

Category

Art collection

X