Social Dog class

ชื่อศิลปิน วานิตย์ นิ่มอนงค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชื่อผลงาน Social Dog class
ขนาด ๓๐ x ๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค silkscreen
แรงบันดาลใจแนวความคิด
สัตว์เลี้ย งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ เป็นการตอกย้ำความรูู้สึกตามธรรมชาติและปรารถนาดีต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกัน สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นทำให้รู้สึกถึงความรักที่มีต่อกัน ในประเทศอิตาลี การได้เห็นผู้คนเดินไปมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนคู่ใจนั้นมีมาก เป็นการแสดงถึงความรัก ความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ด้วยกัน ในชีวิตประจำวัน…
ความรู้สึกนั้น ช่างแตกต่างจากการดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้านเมืองเรา ที่ถูกปล่อยปละละเลย และขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงถูกมองเปรียบเทียบในความคิดของข้าพเจ้า

Category

Art collection

X