นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต “ศิลป์สอด” SINSORD THESIS ART EXHIBITION

ผลงานโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X