นิทรรศการสายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา… สู่งานศิลป์(แสดงงานชั้นที่1)

นิทรรศการ “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โซน A – การจัดแสดงผลงานประติมากรรมแสง “THE SUNFLOWERS” ระหว่างวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นผลงานของคนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมแสดงงานเทศกาลแสง ดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ในงาน VIVID SYDNEY 2017 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โซน B – นิทรรศการ “สายธารพระเมตตา” ระหว่างวันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2560 ที่แสดงถึงพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับผ้าไทย จากการมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้าฯ ในระหว่างการทรงงาน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงมีพระราชดำริให้เป็นอาชีพเสริมของประชาชน ในยามว่างจากการเพาะปลูก อันก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบทอดงาน ผ้าไทยมิให้เสื่อมสูญไป (โดยนิทรรศการ “สายธารพระเมตตา” จะถูกนำไปรวมกับการแสดงงานในส่วนของโซน A หรือ โซน D ตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดเวลาการแสดงงานดังกล่าว) โซน C – นิทรรศการ “จากภูมิปัญญา…สู่งานศิลป์” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นความงามของ ผ้าไทย ระหว่างวันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานเครื่อง แต่งกายร่วมสมัย อันเป็นผลงานการออกแบบของนักออกแบบชาวไทย ที่นำผ้าไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ มาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานผ้าไทย ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  โซน D – นิทรรศการผ้าทอชนเผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดตาก อันแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการทอผ้า ซึ่งแต่ละลวดลายนอกจากจะมีความงามที่โดดเด่นประจำเผ่าแล้ว ยังมีความหมายแอบแฝงอยู่ในความงามเหล่านั้นด้วย ระหว่างวันที่ 5 – 31 สิงหาคม 2560

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2560

ณ บริเวณชั้น 1 โซน A B C และ D หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031