นิทรรศการ “โลกเปลี่ยนไป วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลง? : สุนทรียะ คุณค่า วิธีชีวิตอีสาน”

“โลกเปลี่ยนไป วิถีวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลง?: สุนทรียะ คุณค่า วิถีชีวิตอีสาน” ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2561

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X