นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “รางวัลศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2562

นิทรรศการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของศิลปินศิลปาธรทั้ง 7 สาขา กว่า 100 ผลงาน ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายนที อุตฤทธิ์ สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาดนตรี ได้แก่ นายอานันท์ นาคคง สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายสยมภู มุกดีพร้อม และสาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

X