ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN CULTURAL CENTER ชั้น ๓

นิทรรศการภายในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจัดแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีความงดงาม หลากหลายและคล้ายคลึง รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิต รากเหง้า
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าจากประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีมัลติทัชและมัลติมีเดียเพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนนำไปสู่การสร้าง
บุคลากรทางด้านวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์
เวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้เข้าชมลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ โดยไม่เสียค่าเข้าชม

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031