นิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

จัดแสดงระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2562

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X