นิทรรศการศิลป์กรรม EYE SCRAMBLE

การจัดนิทรรศการ Eye Scramble ครั้งที่ 2 เป็นการต่อยอดการแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยมีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนและเป็นการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของตัวนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 18 คน จำนวน 18 ผลงาน

ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 20 มกราคม 2563
เวลา 10.00 – 19.00 น.

X