นิทรรศการการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โดย คณาจารย์ในสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      นิทรรศการการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โดย คณาจารย์ในสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมทุน วัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นสู่การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนับเป็นการต่อยอดและรักษาไว้ซึ่ง
ทุนวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

(1) นิทรรศการแฟชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ THE FUTURE OF FASHION – CULTURE FOR CREATIVE TOURISM (ภายใต้โครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้รับทุนจากโครงการ “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2” ช่วงที่ 2) โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยแฟชั่นและนฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ REINVENTED CULTURE (ภายใต้โครงการวิจัยบทบาทกระแสนิยมแฟชั่นระดับสากลที่เป็นกลไกต่อการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่น ได้รับทุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563)
โดย อาจารย์ ดร.อรรถพนธ์ พงษ์เลาหพันธุ์

(3) นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ GOLDEN AGE: SUSTAINABLE FIBER BAMBOO INNOVATION (ภายใต้โครงการทุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
โดย อาจารย์ ดร.บุญอารักษ์ รักษาวงษ์

(4) นิทรรศการแฟชั่นและสิ่งทอ NATURAL GOLD: SUSTAINABLE FIBER BAMBOO INNOVATION (ภายใต้โครงการทุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดย อาจารย์ ดร.ศิวรี อรัญนารถ และ ศาสตราจารย์ ดร. พัดชา อุทิศวรรณกุล

จัดแสดงวันที่ 2 – 12 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันอังคาร – อาทิตย์
(เว้นวันจันทร์ และหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

84 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031