นิทรรศการจิตรกรรมสื่อสีน้ำ Watercolor Media

พุทธศักราช 2557 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมผลงาน
ศิลปะร่วยสมัยด้านเทคนิคสื่อสีน้ำของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดในนานาประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างส่วนราชการองค์กรด้านศิลปะในต่างประเทศ เครือข่ายศิลปินสีน้ำระดับแนวหน้าของโลก จำนวน 33 ประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการมหกรรมสื่อสีน้ำโลก World Water Media Exposition, Thailand ซึ่งจัดพื้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2557
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยวัตถุประสงค์เมื่อต้องการเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและประชาชนได้มีโอกาสเห็นผลงานสีน้ำที่มีคุณภาพสูง
มองเห็นมุมมองภาพกว้างของงานจิตรกรรมสีน้ำในลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในปัจจุบัน ที่กำลังเป็นที่นิยม
ไปทั่วโลก อีกทั้งต้องการเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและความสามารถในการผลิตผลงาน การพัฒนาเทคนิค จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของตนอง ได้สร้างเครือข่ายกับศิลปินสีน้ำนานาชาติ เมื่อสร้างความร่วมมือการจัดแสดผลงานในอนาคต ศิลปินไทยโอกาสได้นำผลงานของตนเองไปเผยแพร่ยังเวทีต่างประเทศ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีโอกาสต่อยอดความสำเร็จให้ดียิ่งขึ้น

จิตรกรรมสีน้ำเป็นจิตรกรรมที่ใช้สื่อของเนื้อสีกับน้ำเป็นตัวสื่อผสมผสานกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้คำว่า Water Media เข้ามาจะหมายความว่าเป็นงานสื่อสีน้ำที่เปิดกว้างว่าสีที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเจือจางให้เกิดสีหรือว่าวิธีการระบายก็ถือว่าเป็น Water Media คือคำนี้มีความหมายที่กว้างกว่าคำว่า “สีน้ำ” พราะปกติเวลาเราพูดถึงสีน้ำ เราจะเข้าใจว่าต้องระบายออกมาในลักษณะที่ใสไม่ผสมด้วยสีขาว หรือว่าสีอะคริลิคที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางเราไม่เรียกว่าสีน้ำ ฉะนั้นคำว่าสื่อสีน้ำ หรือ Water Media ก็คือคำที่เปิดโอกาสให้ศิลปินมีการใช้สีอื่นที่มากยิ่งขึ้น

ในขณะดียวกัน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดกิจกรรมศิลปินสัญจร โดยพาศิลปินไทยและ
ศิลปินต่างชาติส่วนหนึ่งเดินทางไป Workshop เขียนภาพสื่อสีน้ำที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุมายน 2557 อีกด้วย

และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสื่อสีน้ำของศิลปีนระดับนานาชาติสู่สาธารณชนอีกครั้ง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้คัดเลือกผลงานสื่อสีน้ำบางส่วนที่เครือข่ายศิลปินต่างชาติได้มอบผลงานไว้เป็น
ที่ระลึกให้กับประเทศไทย จำนวน 14 ผลงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงวิถีชุมชนและโบราณสถาน นำมาจัดแสดงในนิทรรศการจิตรกรรมสื่อสีน้ำในครั้งที่ ระหว่างวันที่ 9 – 27 กันยายน 2563
ณ บริเวณพื้นที่ U-Gallery ชั้น 2

ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031