ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ตั้งอยู่บนชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน แหล่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รวมกว่า 600 ตารางเมตร
นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการถาวรและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสอดคล้องและสมบูรณ์ของเนื้อหาในแต่ละส่วน และมีพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วนเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
-ส่วนที่1 นำเสนอสารคดีเรื่องสั้น “เราอยู่ร่วมกัน” (The Melting Pot of ASEAN Ciltures)
-ส่วนที่ 2 นำเสนอข้อมูลประชาคมอาเซียนชุด “ผูกพันหนึ่งเดียว” (We are ASEAN)
-ส่วนที่ 3 “เที่ยวไปในอาเซียน”(The ASEAN Street)
-ส่วนที่ 4 นิทรรศการ “หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง” (Temporary Exhibition)
-ส่วนที่ 5 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ “เรียนรู้ในสวน(ASEAN E-Library Park)
-และส่วนที่ 6 ห้องปฏิบัติการวัฒนธรรม “ชวนกันสร้างสรรค์” (Cultural Knowledge Lab)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3
เปิดให้บริการ
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 17.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

X